Interessant? Deel dit met anderen, of een specifiek persoon!

Als therapeut vind ik het belangrijk dat ik uw persoonlijke gegevens met grootste zorgvuldigheid behandel. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming  is per 25 mei 2018 van kracht en heeft als doel om uw persoonsgegevens nog beter en vooral ook nog transparanter te beschermen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
– Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier, die ik digitaal en beveiligd bewaar.
– Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
– De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Mijn praktijk heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met degene die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot een deel van de persoonsgegevens voor wat betreft de boekhouding.
– Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
– Uw gegevens zitten in mijn digitale en beveiligde cliëntendossier en blijven daar, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar, bewaard.
– De website www.hetkinderhart.nl  is voorzien van een veiligheidscertificaat. Dit is te herkennen aan het slotje aan het begin van het balkje bovenin.
– De website maakt gebruik van cookies. Dit maakt de website voor u gebruiksvriendelijk.
– Mogelijke referentie worden altijd geanonimiseerd op de website gezet.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

KLACHTEN?

Mocht u onverhoopt klachten of problemen in het contact tijdens de therapieperiode ondervinden, is dit de procedure die we samen zullen volgen:

  • bespreek uw onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht
  • komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Dit is de link naar de beroepsvereniging voor het indienen van een klacht en de inzet van de klachtenfunctionaris, https://vit-therapeuten.nl/clienten/niet-tevreden/

Interessant? Deel dit met anderen, of een specifiek persoon!